ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Σωματείου με την επωνυμία
«ΕΝΩΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΝΑΣΣΑ ΥΠΕΡ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ»
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ